21 Apr

تعبیر خواب سوداء

به گفته ی قدمای از اطبا، طحال مفرغ سوداء بارد و یابس و غلیظ است و چنین سودائی ضد صفا و روشنی روح است، فرح و انبساط روح از صفا و پاکی خون است. وقتی خون ممزوج به سودا شد کثیف و غلیظ می شود و نشاط روح را نابود می سازد. لذا اشخاص سوداوی مزاج غالباً در غم و اندوه و خیالات باطل به سر می برند. معالجه ی قطعی این اشخاص این است که خونشان را از سوداء تصفیه کنند.

برای تصفیه ی خون، دانشمندان طب قدیم راه های مختلفی پیشنهاد می دادند. یکی از آن ها تصفیه ی خون به وسیله ی خوردن بسیاری از میوه ها است. طب امروز، اندوه زیاد را نتیجه ی کمبود بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین ث می داند. کمبود این ویتامین موجب غلظت خون و چسبندگی آن و تصلب شرائین، ورم جدارورید، تنگ شدن عروق، سیاه شدن شریان و غیره است که هر کدام علاوه بر تولید بیماری های زیاد مانند فشار خون، سکته، فلج ناقص و آنژین مولد غم وغصه ی فراوان است.


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING